پيامبر و اهل بيت (صلوات الله عليهم) از ديدگاه بزرگان و انديشمندان